Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

19 KWIETNIA 2017 r. – 5 MAJA 2017 r.

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. wypełnić elektroniczny formularz lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

https://przedszkola-tychy.nabory.pl//page/logowanie/logowanie.aspx

Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

 wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) wielodzietność rodziny kandydata 100 pkt oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata 100 pkt orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 pkt
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 pkt
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 pkt
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 pkt dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) – składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2017/2018

wynikające z Uchwały nr XXXIII/521/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.

Nr KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1 kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 12 pkt
2 kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 6 pkt
3 kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną
w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym
3 pkt
4 kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego zamieszkania 2 pkt

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania:

  1. a) kryterium nr 1– kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka ośmioletniego i starszego;
  2. b) kryterium nr 2:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
  • wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium nr 4 przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

  1. c) Dokumentem potwierdzającym spełnianie pozostałych kryteriów, jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 wraz z zawartymi w nim oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

WAŻNE TERMINY:

1 Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.
2 Ogłoszenie listy kandydatówzakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 maja 2017 r.
3 Potwierdzanie woli uczęszczania(podpisywanie umów) 18 – 19 maja 2017 r.
do godz. 15:30
4 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 maja 2017 r.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: