Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formy konsultacji
Spotkania otwarte:

  • za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag,
  • w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 11 osób;

Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
  • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka);
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres email

Czas trwania konsultacji

  • 29 czerwca – 27 lipca 2021 r. – wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
  • 15 lipca 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag (zakładka: Zamierzenia władzy /Obwieszczenia/ Zagospodarowanie przestrzenne/ 2021 /Czerwiec),
  • 22 lipca 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
  • 29 czerwca – 10 sierpnia 2021 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres email

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3706 email: urbanistyka@umtychy.pl